iPhone ใช้มานาน ไม่แปลกเลยที่แบตเตอรี่จะเสื่อมลงตามสภาพการใช้งาน เพราะใช้งานกันทุกวัน ไม่มีวันไหนไม่ใช้ หากเช็ค Battery Health เหลือต่ำกว่า 80% แสดงว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่กันได้แล้ว

อัตราค่าบริการ iPhone แต่ละรุ่น

ขั้นตอนรับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่

  1. สำรองข้อมูลภายในเครื่องให้เรียบร้อย
  2. ทำการปิด Find My Phone
  3. นำเครื่องเข้ามา พร้อมบัตรประชาชนของผู้รับบริการ
  4. รอรับเครื่องภายใน 1-2 ชั่วโมง

สาขาให้บริการทั่วประเทศไทย